ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

Цей Договір, в якому одна сторона ПП «Редакція газети «Слово правди», в особі директора Михальчук Антоніни андріївни, яка діє на підставі Статуту та представляє інтереси сайту https://slovopravdy.com.ua/ ,  (далі по тексту – Виконавець), з одного боку, і будь-яка особа, яка прийняла (акцептувала) дану пропозицію (надалі – Замовник), з іншого боку, далі разом – Сторони, а кожний окремо – Сторона, уклали даний Договір (далі – Договір), адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією про надання Послуг  на нижчевказаних умовах:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Договір укладається шляхом надання повної й безумовної згоди (акцепту) Замовника на укладення Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.

1.2. Договір має юридичну силу відповідно до ст.ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним Договору, підписаному Сторонами.

1.3. Виконавець підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору в повному обсязі шляхом акцептування.

1.4. Будь-яка з наступних дій вважається акцептом цього договору публічної оферти:  надання рекламної інформації та оголошень на Веб-сайт Замовником шляхом заповнення Форми замовлення; оплата Послуг Замовником на умовах та в порядку, визначеними цим Договором та на відповідних сторінках Веб-сайту Виконавця; письмове (в т.ч. в електронній формі засобами електронної пошти) повідомлення Замовника про прийняття умов цього Договору на адресу електронної пошти, зазначену на Веб-сайті.

1.5. Укладаючи цей Договір Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень цього Договору, цін на послуги.

1.6. Якщо Замовник не згодний з умовами Договору, він не має права укладати цей Договір, а також не вправі користуватися послугами за цим Договором.

2. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

«Договір публічної оферти» – публічний договір, зразок якого розміщений на веб-сайті Виконавця https://slovopravdy.com.ua/

«Акцепт» – повне прийняття умов Договору-оферти шляхом здійснення дій, зазначених в п.3. Договору-оферти. Акцепт створює Договір назамовлення публікації рекламно-інформаційних матеріалів та оголошень в друкованому ЗМІ газеті «Слово правди», розміщення рекламно-інформаційних матеріалів та оголошень в мережі Інтернет на сайті https://slovopravdy.com.ua/

«Виконавець» – власник веб-сайту, за допомогою якого надається послуга Замовнику.

«Замовник» – фізична та / або юридична особа, яка здійснила Акцепт Оферти, і є таким чином Замовником послуг  за укладеним договором Оферти.

«Друкований ЗМІ газета «Слово правди» – друкований гасіб масової інформації, який належить ПП «Редакція газети «Слово правди».

«Веб-сайт» – інтернет-сайт, через який буде здійснено замовлення публікації рекламно-інформаційних матеріалів в друкованому ЗМІ газеті «Слово правди» або  на якому буде розміщена рекламна інформація  адресою: https://slovopravdy.com.ua/.

«Рекламно-інформаційні матеріали» – чи «реклама» або «оголошення»- інформація, поширювана в мережі Інтернет та через ЗМІ, адресована невизначеному колу осіб та спрямована на привернення уваги до об’єкта рекламування, формування і підтримка інтересу до нього і його просування на ринку;

«Сторінка «Подати оголошення» – сторінка на веб-сайті, на якій Виконавець може вносити дані для замовлення рекламно-інформаційних матеріалів та оголошень для розміщення їх у друкованому ЗМІ газеті «Слово правди» або на Сайті та здійснити оплату замовлення.

Сторони також домовилися, що інші терміни і поняття, що зустрічаються в даному Договорі і не описані в Розділі 2, використовуються в логічному розумінні до предмету даного Договору, якщо інше прямо не передбачено даним Договором.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Предметом цієї Оферти є надання Замовнику послуг замовлення публікації рекламно-інформаційних матеріалів  та оголошень для розміщення їх у друкованому ЗМІ газеті «Слово правди», послуги з розміщення рекламно-інформаційних матеріалів та оголошень Замовника на Інтернет-сторінках Сайту.

3.2. Акцепт здійснюється шляхом передплати Послуг, щодо яких укладається договір, за цінами, відображеними  на сторінці «Подати оголошення».

3.3. Договір на розміщення рекламних матеріалів вступає в силу з моменту Акцепту Договору-оферти Замовником і діє до моменту виконання Виконавцем зобов’язань з надання Послуг в обсязі, що відповідає розміру зробленої Замовником передоплати (в тому числі повторно здійсненої до припинення Договору), або до моменту розірвання Договору.

4. УМОВИ І ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

4.1. Замовник заповнює і відправляє Виконавцю інформацію для розміщення рекламно-інформаційних матеріалів та оголошень для публікації в друкованому ЗМІ газеті «Слово правди» або на сайті https://slovopravdy.com.ua/ за допомогою  форми замовлення.

4.2. Після відправлення форми з інформацією Замовник здійснює передоплату за послуги на цій же сторінці, натиснувши кнопку «Сплати» з сумою, яка відповідає вартості замовлених послуг.

4.3. Після отримання від Замовника даних, відповідальний менеджер перевіряє інформацію, наявність контактного телефону та відповідність суми здійсненої передоплати вартості замовлених послуг.

4.4. Якщо надана інформація відповідає необхідним параметрам, Виконавець приступає до виконання своїх зобов’язань за даною офертою не пізніше 3 (трьох) банківських днів з моменту надходження на його розрахунковий рахунок попередньої оплати.

4.6. За фактом надання послуг Виконавець складає Акт про надання послуг не пізніше 5 (п’яти) днів з моменту повного виконання зобов’язань.

4.7. Послуги вважаються наданими належним чином і в повному обсязі, якщо протягом 15 (п’ятнадцяти) днів після розміщення рекламно-інформаційних матеріалів  Замовником не виставлена письмова претензія. У разі відсутності претензії, Акт про надання послуг вважається підписаним, а послуги наданими повністю і належним чином.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

5.1. Замовник зобов’язаний надати Виконавцю за допомогою  Форми замовлення  інформацію для публікації у друкованому ЗМІ газеті «Слово правди» або  на Сайті та здійснити оплату послуг відразу після відправлення Форми замовлення.

5.2. Замовник несе всю відповідальність за відповідність форми і змісту публікації всім вимогам законодавства, в тому числі законодавства про рекламу, про захист авторських і суміжних прав, про охорону товарних знаків.

5.3. Замовник зобов’язується своїми силами і за свій рахунок вирішувати всі суперечки і врегулювати всі претензії і позови третіх осіб, розпорядження і вимоги уповноважених державних і муніципальних виконавчих органів влади, що надійшли як на адресу Замовника, так і на адресу Виконавця,   а також відшкодувати всі збитки і витрати, понесені Виконавцем в зв’язку з такими претензіями і позовами.
У разі пред’явлення претензій і/або позовних вимог третіх осіб до Виконавця, що виникли в зв’язку з розміщенням рекламних та/або інформаційних матеріалів Замовника, Замовник зобов’язується забезпечити свою участь в розгляді пред’явлених Виконавцю претензій і/або позовних вимог від третіх осіб, відшкодувати Виконавцю вартість судових , накладних та інших витрат і відшкодовувати Виконавцю збитки, понесені Виконавцем, в разі задоволення судовими органами заявлених претензій і/ або позовних вимог третіх осіб до Виконавцю, пов’язаних з розміщенням рекламних та / або інформаційних матеріалів Замовника.

5.4. У разі порушення Замовником умов договору Оферти Виконавець має право припинити надання послуг до моменту усунення Замовником допущених порушень і відшкодування завданих Виконавцю таким порушенням збитків у повному обсязі та / або розірвати договір Оферти з направленням відповідного повідомлення на електронну адресу Замовника.

5.5. Сторони погодилися, що в суперечливих ситуаціях достатнім підтвердженням кількості і якості наданих за Договором послуг є дані електронної статистики https://slovopravdy.com.ua/ і зміст листування Сторін за допомогою електронної пошти.

5.6. Погоджуючись з умовами та приймаючи умови цієї Оферти шляхом Акцепту Оферти, Замовник запевняє і гарантує Виконавцю, що:
– Замовник вказав достовірні персональні дані і реквізити ;
– Замовник укладає договір Оферти  добровільно, при цьому Замовник повністю ознайомився з умовами Оферти, повністю розуміє предмет Оферти і договору Оферти, повністю розуміє значення і наслідки своїх дій щодо укладення та виконання Договору Оферти.

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

6.1. Виконавець зобов’язується розмістити інформацію, надану Замовником у друкованому ЗМІ газеті «Слово правди» або на Інтернет-ресурсі https://slovopravdy.com.ua/ відповідно до умов цієї Оферти, з узгодженими даними і ціною, заявленою на сторінці «Подати оголошення».

6.2. Вимагати оплату послуг відповідно до умов цієї Оферти.

6.3. Виконавець не несе відповідальності перед Замовником та третіми особами за достовірність інформації, наданої Замовником, за зміст та  якість поданих в ньому матеріалів.

Всю відповідальність перед третіми особами за зміст і достовірність Реклами, формаційних матеріалів та оголошень повністю несе Замовник, в тому числі за порушення прав третіх осіб при опублікуванні такої інформації.

6.4. Виконавець має право відмовитися від надання послуг за договором в односторонньому порядку:
–  повідомивши про це Замовника електронним листом на адресу, вказану у формі замовлення, за умови повного повернення передоплати за ненадані послуги;
– без повідомлення, якщо рекламно-інформаційні матеріали, надані Замовником, будуть містити інформацію нецензурного характеру або ганьбить честь і гідність Виконавця або третіх осіб;
– в разі невідповідності рекламних матеріалів етичним, політичним і тематичним принципами друкованого ЗМІ газети «Слово правди» та Інтернет-сайту , письмово повідомивши Замовника про своє рішення.

6.5. У разі невиконання або неналежного виконання Виконавцем обов’язків, Виконавець відшкодовує Замовнику збитки в розмірі невиконаного або неналежне виконаного, тобто виробляє розміщення реклами Замовника в обсязі, що не перевищує в будь-якому випадку обсяг нерозміщених і / або неналежно розміщених Рекламних матеріалів, на умовах, раніше обумовлених Сторонами, в узгоджені з Замовником терміни. Ніякі інші виплати та відшкодування за цим Договором Виконавцем не здійснюються.

6.6. Сукупна відповідальність Виконавецем за договором Оферти, по будь-яким претензіям щодо договору Оферти або його виконанням обмежується сумою платежу, сплаченого Виконавцю Замовником за договором оферти.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ CTOPІН

7.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов’язань по даному Договору згідно законодавству України.

7.2. Виконавець не несе відповідальності за якість і безпечність Послуг, що пропонуються і реалізуються Замовником, а також за відповідність таких Послуг вимогам чинного законодавства України.

8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Даний Договір регулюється законодавством України. У випадку виникнення суперечок між Сторонами, такі суперечки вирішуються шляхом переговорів. При неможливості вирішення суперечок між Сторонами шляхом переговорів, такі суперечки вирішуються судами України у відповідності до чинного законодавства.

8.2. Виконавець підтверджує, що він є юридичною особою  платником єдиного податку 3 групи.

8.3. Особиста інформація, що надається Замовником є конфіденційною. Інформація про Замовника використовується виключно в цілях виконання його замовлення.

8.4. Виконавець не несе відповідальність за зміст і правдивість інформації, що надається Замовником. Замовник несе відповідальність за достовірність вказаної інформації при оформленні Послуги на сайті.

8.5. Жодна зі сторін не може переуступити свої права та обов’язки за Договором третім особам.

8.6. Після Акцепту умов публічної оферти даного Договору  всі попередні домовленості втрачають силу.

8.7. Дія договору припиняється після повного виконання сторонами своїх зобов’язань.

9. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань, що передбачені даним Договором, якщо воно виникло внаслідок форс-мажорних обставин.

9.2. Під форс-мажорними обставинами у даному Договорі розуміються будь-які обставини, що виникли поза волею або всупереч волі чи бажанню Сторін і яких не можна передбачити чи уникнути, включаючи: військові дії, громадські заворушення, епідемії, блокаду, землетруси, повені, пожежі, а також рішення чи приписи органів державної влади внаслідок яких на Сторони (або одну із Сторін) покладатимуться додаткові обов’язки чи встановлюватимуться додаткові обмеження і які роблять неможливим подальше повне або часткове виконання Договору, а також інші дії чи події, що існують поза волею Сторін.

9.3. Якщо форс-мажорні обставини триватимуть більше 3-х (трьох) місяців поспіль, то кожна із Сторін матиме право відмовитись від подальшого виконання зобов’язань за цим Договором і, в такому разі, жодна із Сторін не матиме права на відшкодування іншою Стороною можливих збитків.

keyboard_arrow_up